Çevre ve Enerji Politikamız
Çevre ve Enerji Politikamız

Çevre ve Enerji Politikamız

Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş., çevre koruma, çevre dostu olma olguları doğrultusunda; yürüttüğümüz faaliyetlerde çevreye ve enerji kaynaklarına duyarlı olma önceliği ve sürekli iyileşme hedefiyle yola çıkarak; 

 • Çevre ve enerjinin verimli kullanılması ile ilgili belirlenmiş temel ilke ve prensiplere, tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Tasarım aşamasından yaşam döngüsü sonuna kadar olası çevresel etkileri kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
 • Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı ile enerji performansını sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Enerji tüketimini azaltacak projeler, uygulamalar yaparak bunların sonuçlarını takip etmeyi,
 • Çevre ve enerji yönetim sistemimizi kuruluşumuzun amacına ve ölçeğine uygun şekilde sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm çalışanlara duyurmayı,
 • Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı ve geri kazanmayı,
 • Çevrenin korunması için çevre amaç ve hedefleri, enerjinin daha verimli kullanılması sağlamak adına enerji amaç ve hedefleri oluşturarak ve gerekli kaynakları sağlayarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
 • Çevre, enerji verimliliği/tasarrufu konusunda eğitimler vererek her seviyede tüm çalışanlarımızın çevre ve enerji sorumluluk bilincini artırmayı,
 • Oluşan kirlilikleri kaynağında önlemeyi,
 • Tasarım ve satın alma değerlendirmeleri aşamasında enerji performansına öncelik vermeyi,
 • Çevre ve enerji performansını artırmak için tüm paydaşlar ve ilgili taraflar ile iletişim kurmayı ve bilgi paylaşmayı,
 • Doğal kaynakları korumayı, enerji ile birlikte en verimli ve etkin şekilde kullanmayı temel bir politika olarak taahhüt ederiz.